fbpx

Privacy & Cookies Policy

Welkom op de website hoedoen.be. Deze website fungeert als een soort van ‘online gids’ die mensen tracht wegwijs te maken in allerhande domeinen en wil uitleggen hoe men alles doet. Door het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Laatste aanpassing: 01/03/2022.

Privacy policy

AUTEURSRECHT

Het voorliggende document is beschermd door het auteursrecht. Met uitzondering van gebeurlijke uittreksels uit werken van derden en zoals aangegeven in het document, zijn alle auteursrechten gehouden door SITESEAING VOF, Kraanbroekweg 9, 2880 Bornem.

U hebt geen toestemming om dit document te kopiëren, bewerken, vertalen, digitaliseren, door te geven aan derden, inclusief andere ondernemingen binnen uw groep, of publiek te maken zonder voorafgaande expliciete en geschreven toestemming van SITESEAING VOF. Elke kopie, bewerking, vertaling, digitalisering, doorgifte of publicatie maakt een inbreuk uit op het auteursrecht en stelt u bloot aan gerechtelijke vervolging.

I. TOELICHTING

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zijn verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

II. MODEL

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: SITESEAING VOF, Kraanbroekweg 9, 2880 Bornem. KBO: BE0822.485.962.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.HOEDOEN.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. SITESEAING leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
 2. SITESEAING stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is SITESEAING . Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

ARTIKEL 2 – PERSOONSGEGEVENS

 1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
 • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief en het reageren op onze artikels: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies: uw aangeduide voorkeuren;
 1. SITESEAING kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
  1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  2. tijdens uw registratie en gebruik van de website;
 2. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

 1. Algemene doeleinden: SITESEAING  zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van SITESEAING om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 4: het onthouden van uw aangeduide voorkeuren, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 2. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.
 3. Direct marketing: de persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan SITESEAING uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot SITESEAING , haar producten en/of diensten. SITESEAING kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door SITESEAING bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
 4. Doorgifte aan derden: bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van SITESEAING , waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien SITESEAING failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van SITESEAING geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. SITESEAING zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat SITESEAING uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. SITESEAING zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
 5. Wettelijke vereisten: in zeldzame gevallen kan het voorkomen dat SITESEAING uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. SITESEAING zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen SITESEAING en u.

ARTIKEL 5 – UW RECHTEN

 1. Recht van toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: u bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan SITESEAING. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 5. Recht van intrekking van de toestemming:Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@hoedoen.be, per post naar SITESEAING VOF, Kraanbroekweg 9, 2880 Bornem.
 7. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 8. Recht om klacht in te dienen: u beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@­privacycommission.be.Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

 1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 2. In geen geval kan SITESEAING aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

ARTIKEL 7 – TOEGANG DOOR DERDEN

 1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

ARTIKEL 8 – AANGIFTE PRIVACYCOMMISSIE

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@­privacycommission.be


COOKIES POLICY

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
 
Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.
 
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.
 
De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. 

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.
 
Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

SITESEAING MAAKT GEBRUIK VAN VOLGENDE COOKIES:

1.    Noodzakelijke cookies
 
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.
 
2.    Functionele cookies
 
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.
 
3.    Third party cookies
 
Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:
Google Adwords: tracking & remarketing (https://www.google.com/policies/privacy/)
Google Asense: tracking & remarketing (https://www.google.com/policies/privacy/)
Google Analytics: tracking (https://www.google.com/policies/privacy/)
Bing: UET tag (tracking & remarketing) (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement)
Facebook: tracking & remarketing (https://www.facebook.com/policy.php)
Linkedin: tracking & remarketing (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)

BEHEER VAN COOKIES 

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.
 
U kunt de installatie van deze cookies aanpassen door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies instellingen”. 
 
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/
 
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
 
Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser.


Intellectuele eigendomsrechten en Copyright

Informatie op deze website en elke andere vorm van intellectuele eigendom behoort toe aan Hoedoen.be en als dusdanig Siteseaing VOF. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag de informatie op deze website niet gebruikt worden voor publicatie in welke vorm dan ook. Het is mogelijk dat Siteseaing gebruik maakt van screenshots van een website of applicatie van een derde partij. Dit om bezoekers duidelijk uit te leggen en te tonen welke handelingen dienen uitgevoerd te worden op de desbetreffende website. Bent u zelf beheerder of medewerker van een betrokken website of applicatie waarvan screenshots werden gebruikt en wilt u deze verwijderd zien? Dan volstaat een simpel verzoek tot verwijdering via e-mail op info(at)siteseaing.be opdat wij de betrokken screenshots verwijderen.

Beperking van aansprakelijkheid

Hoedoen.be is een initiatief van Siteseaing VOF te België. Siteseaing heeft deze website met zeer veel zorg opgesteld en doet zijn uiterste best om de beschikbare informatie up-to-date en correct weer te geven. De informatie kan echter niet als persoonlijk, professioneel of juridisch van aard door de gebruiker beschouwd worden. Bij beslissingen van financiële aard of beslissingen die een financiële impact kunnen hebben op welke manier dan ook verwijzen wij door naar professionals in dat domein. Siteseaing vult de inhoud van deze website immers naar bestens in, maar desondanks is het mogelijk dat er zich onjuistheden of fouten bevinden in de getoonde informatie. Mochten er bepaalde onjuistheden zijn op de site, dan zal Siteseaing zijn best doen om deze te corrigeren. Gelieve dan ook bij het vaststellen van onjuistheden de beheerders van deze website te contacteren op info(at)siteseaing.be. Hoedoen.be kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het verstrekken voor de adviezen die verstrekt worden via deze website. Bij adviezen rond financiële, medische, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dient u zich te wenden tot een deskundige voor professioneel advies over uw beslissing. Wij trachten louter naar onze ervaring en deskundigheid extra adviezen mee te geven. We vullen deze naar bestens in, maar kunnen op geen enkele manier garanderen dat de getoonde informatie correct is.

Links naar derden

Hoedoen.be is niet verantwoordelijk voor links naar websites die beheerd worden door derden. Hoedoen oefent immers geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. Het opnemen van links naar websites van derden, betekent niet noodzakelijk dat Hoedoen de inhoud goedkeurt die deze websites bevat en houdt evenmin noodzakelijk in dat er een rechtstreekse samenwerking is tussen Hoedoen en de eigenaars van de desbetreffende websites.

Opgelet: Deze derden kunnen cookies in uw browser plaatsen en lezen en kunnen webbeacons gebruiken om informatie te verzamelen als resultaat van de weergave van advertenties op uw website